Dofinansowanie żłobków i Fundusz Socjalny

Dział Administracji Personalnej informuje, że w roku 2018 w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostało dodane „Dofinansowanie pobytu dzieci pracowników w żłobku lub przedszkolu”.

Poniżej warunki ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu i żłobku przysługuje na:

– dzieci własne pracowników,

– dzieci własne współmałżonków,

– dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem oraz zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
 1. Dofinansowanie przyznawane jest kwartalnie.
 1. W celu otrzymania dofinansowania pracownik zobowiązany jest do złożenia w Dziale Administracji Personalnej Wniosku o dofinansowanie żłobka lub przedszkola /załącznik nr 3/ na którym należy wpisać wysokość zapłaconej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu w danym kwartale.

 

 1. W celu otrzymania dofinansowania pracownik zobowiązany jest do złożenia w Dziale Administracji Personalnej Wniosku o dofinansowanie żłobka lub przedszkola /załącznik nr 3/ na którym należy wpisać wysokość zapłaconej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu w danym kwartale.
 1. Do Wniosku należy dołączyć kopię lub oryginał faktur lub rachunków potwierdzających wydatek pracownika.
 1. Jeżeli obydwoje rodzice pracują w jednej ze Spółek objętych niniejszym Regulaminem dofinansowanie będzie przyznawane tylko jednemu z rodziców.
 1. Wniosek o którym mowa w pkt 2 oraz faktury, rachunki (ich kopie) potwierdzające poniesione koszty związane z pobytem dziecka w żłobku lub przedszkolu należy składać w Dziale Administracji Personalnej pokój nr 12 do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.
 1. Wypłata dofinansowania będzie dokonywana raz na kwartał w kolejnym miesiącu po zakończonym kwartale do 30 dnia m-ca.

 

Kompletne wnioski można składać w Dziale Administracji Personalnej w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Wzory wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu ZFŚS są dostępne w INTRANECIE w zakładce KADRY / Fundusz Socjalny.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

 

 

 

Wzorem lat ubiegłych wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani otrzymaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszeni są o składanie uzupełnionych wniosków /załącznik nr 1 do ZFŚS 2018/ do Działu Administracji Personalnej pokój nr 12 w terminie do dnia 13.04.2018r.

Biuro czynne jest w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Wzory wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu ZFŚS są dostępne w INTRANECIE w zakładce KADRY / Fundusz Socjalny.

Dochód to nie tylko PIT

Jednocześnie Dział Administracji Personalnej informuje, że w roku 2018 w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmianie uległa definicja dochodu od której uzależniona jest wysokość przysługujących świadczeń socjalnych.

Pod pojęciem dochodu, rozumiemy sumę:

 1. dochodu brutto (wraz ze składkami ZUS) wynikającego z rocznego zeznania podatkowego (za rok poprzedni),
 2. oraz otrzymanych świadczeń (za rok poprzedni), które wpływają na sytuację materialną pracownika (np. 500+, stypendia, zasiłki z pomocy społecznej, alimenty itp.),

 

(Dochód brutto liczymy następująco: np. PIT-37 poz. 66 (dochód) + Poz. 97 (dochód) + pozostałe pobierane świadczenia podzielone przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny na utrzymaniu, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.)

UWAGA

Informujemy, że dochód wskazywany we Wniosku o przyznanie dofinansowania do świadczeń socjalnych zawartych w ZFŚS na rok 2018 powinien uwzględniać już dochód liczony wg nowej definicji, podanej powyżej.  

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA