Wyrok TK w sprawie zwolnienia

Społeczni inspektorzy zachowali ochronę przed zwolnieniem - wyrok TK

Mateusz Remek

Trybunał Konstytucyjny uznał, że kwestionowane przez pracodawców zasady powoływania społecznych inspektorów pracy, ich uprawnienia i zasady finansowania są zgodne z ustawą zasadniczą. 

W czwartek Trybunał Konstytucyjny zajął się zarzutami Konfederacji Lewiatan dotyczącymi ustawy o społecznej inspekcji pracy. W swoim wniosku do TK organizacja ta zakwestionowała ustawę w pięciu aspektach: zbyt szerokie ich zdaniem uprawnienia społecznych inspektorów pracy, nieprecyzyjne zasady tworzenia struktury społecznej inspekcji pracy w przedsiębiorstwach, nadmierna ochrona przed zwolnieniem inspektora, obciążenie pracodawców kosztami funkcjonowania społecznej inspekcji. Zarzucili również, że powołanie takiej służby, pokrywającej się uprawnieniami np. z Państwową Inspekcją Pracy, stanowi nadmierne, bo nieproporcjonalne do celu, ograniczenie swobody działalności gospodarczej.

Problemem jest przede wszystkim brak ustawowej definicji zakładu pracy, wydziału i komórek organizacyjnych. Na każdym z tych szczebli związek zawodowy działający w danej firmie ma prawo powołać społecznego inspektora pracy. Ze względu na brak ustawowych definicji tych pojęć związki zawodowe bardzo swobodnie interpretują swoje uprawnienia. Przez co dochodzi do nadmiernego rozrostu liczby społecznych inspektorów pracy działających w danej firmie.– Są firmy w Polsce, np. Orange, gdzie jest 600 społecznych inspektorów pracy. Są i takie, których nazwy nie mogę podać, w których jest 1000 społecznych inspektorów, bezwzględnie chronionych przed wypowiedzeniem im umowy – tłumaczył Bartłomiej Raczkowski, partner w kancelarii Raczkowski Paruch, reprezentujący Konfederację Lewiatan przed Trybunałem. – Taki społeczny inspektor pracy ma dostęp do wszystkich pomieszczeń firmy i ma prawo wydawać wiążące dla pracodawcy polecenia. Może np. wejść do gabinetu prezesa PKN Orlen i zażądać zamknięcia linii produkcyjnej. Inspektorzy nie mają odpowiedniej wiedzy do pełnienia swoich funkcji, a najczęściej kryterium doboru kandydata na stanowisko społecznego inspektora pracy jest zagrożenie takiej osoby zwolnieniem z pracy – dodaje mecenas Raczkowski.

 

Ustawa o społecznej inspekcji pracy została przyjęta w 1983 r. jako jedna z pakietu 15 ustaw zaproponowanych przez komunistyczne władze pod koniec stanu wojennego i dotrwała do naszych czasów bez głębokiej reformy czy uchylenia, co spotkało pozostałe ustawy przyjęte w tamtym czasie. – Stanowi więc PRL-owski relikt, niepasujący do obecnych warunków gospodarczych – podkreśla mec. Raczkowski.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 26 kwietnia 2018 r. uznał praktycznie wszystkie zarzuty przedsiębiorców za bezpodstawne.

– Nie jest prawdą, że każdy społeczny inspektor może wydawać wiążące dla pracodawcy polecenia – stwierdził Piotr Pszczółkowski, sędzia TK, w uzasadnieniu do wyroku. – Może to robić jeden zakładowy społeczny inspektor pracy. A pracodawca może wnieść sprzeciw od takiego zalecenia do Państwowej Inspekcji Pracy, co zdaniem TK wstrzymuje obowiązek wykonania takiego zalecenia społecznego inspektora przez pracodawcę.

TK uznał, że wnioskodawca nie udowodnił ani nie wyjaśnił, na czym miałyby polegać pozostałe nieprawidłowości w stosowaniu przepisów o społecznej inspekcji pracy. Zdaniem sędziów TK uprawnienia społecznych inspektorów zgodnie z wolą ustawodawcy prawidłowo uzupełniają uprawnienia związków zawodowych nie tylko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także ochrony wynikającej z prawa pracy.

Zakres ochrony inspektorów, a także obciążenie pracodawców kosztami funkcjonowania inspekcji nie jest zaś sprzeczne z konstytucją. Prawidłowy jest również tryb powoływania społecznych inspektorów pracy przez związki zawodowe. Zdaniem Trybunału nie ma najmniejszych problemów przy interpretowaniu przepisów o społecznej inspekcji pracy i zawartych w niej określeń dotyczących zakładu pracy, wydziałów i komórek organizacyjnych jako trzech szczebli organizacji pracy, na których mogą być powoływani społeczni inspektorzy. Tym samym TK uznał, że brak definicji struktury społecznej inspekcji nie stoi na przeszkodzie praktycznego stosowania tych przepisów.

Jedyne zastrzeżenia sędziów TK wzbudził zbyt szeroki dostęp społecznych inspektorów pracy do chronionych danych osobowych pracowników.

Na koniec TK stwierdził, że to raczej ustawodawca powinien podjąć prace nad nowelizacją tych przepisów w pozostałym zakresie, o ile dostrzeże taką potrzebę.

Sygn. akt: K 6/15

 

Majówka w Folwarku Zalesie

       5 maja br. (sobota) Małopolska „Solidarność” serdecznie zaprasza na „Majówkę z Solidarnością” dla członków Związku, ich rodzin i sympatyków. Majówka odbędzie się w malowniczym Folwarku Zalesie koło Wieliczki (Grajów 150, www.folwarkzalesie.pl).

W programie m.in. występy DJ, kapeli góralskiej, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i quizy dla dzieci prowadzone przez animatorów, zjeżdżalnie, dmuchane zamki, suche baseny z piłkami.

Koszty przejazdu pokrywa Zarząd Regionu Małopolski, a do nabycia są bony żywnościowe od 13 zł do 37 zł ( kiełbasa z grilla, karkówka, pieczone ziemniaki, hamburgery, pieczywo, dodatki tj. ogórki, ketchup, musztarda oraz napoje ).

Bony można zakupić na miejscu lub za pośrednictwem Zarządu Regionu Małopolski.

Zapisy przyjmujemy do 20 kwietnia br. w Sekretariacie Związku, tel. 847 20 -15, 847  28-15. Szczegóły wyjazdu z Oświęcimia podamy na 2 tygodnie przed wyjazdem. Serdecznie zapraszamy.

500+ a ustalanie dochodu na potrzeby ZFŚS

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem odnośnie  500+ i ustalania dochodu na potrzeby ZFŚS (link)

Dofinansowanie żłobków i Fundusz Socjalny

Dział Administracji Personalnej informuje, że w roku 2018 w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostało dodane „Dofinansowanie pobytu dzieci pracowników w żłobku lub przedszkolu”.

Poniżej warunki ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu i żłobku przysługuje na:

- dzieci własne pracowników,

- dzieci własne współmałżonków,

- dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem oraz zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
 1. Dofinansowanie przyznawane jest kwartalnie.
 1. W celu otrzymania dofinansowania pracownik zobowiązany jest do złożenia w Dziale Administracji Personalnej Wniosku o dofinansowanie żłobka lub przedszkola /załącznik nr 3/ na którym należy wpisać wysokość zapłaconej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu w danym kwartale.

 

 1. W celu otrzymania dofinansowania pracownik zobowiązany jest do złożenia w Dziale Administracji Personalnej Wniosku o dofinansowanie żłobka lub przedszkola /załącznik nr 3/ na którym należy wpisać wysokość zapłaconej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu w danym kwartale.
 1. Do Wniosku należy dołączyć kopię lub oryginał faktur lub rachunków potwierdzających wydatek pracownika.
 1. Jeżeli obydwoje rodzice pracują w jednej ze Spółek objętych niniejszym Regulaminem dofinansowanie będzie przyznawane tylko jednemu z rodziców.
 1. Wniosek o którym mowa w pkt 2 oraz faktury, rachunki (ich kopie) potwierdzające poniesione koszty związane z pobytem dziecka w żłobku lub przedszkolu należy składać w Dziale Administracji Personalnej pokój nr 12 do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.
 1. Wypłata dofinansowania będzie dokonywana raz na kwartał w kolejnym miesiącu po zakończonym kwartale do 30 dnia m-ca.

 

Kompletne wnioski można składać w Dziale Administracji Personalnej w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Wzory wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu ZFŚS są dostępne w INTRANECIE w zakładce KADRY / Fundusz Socjalny.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

 

 

 

Wzorem lat ubiegłych wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani otrzymaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszeni są o składanie uzupełnionych wniosków /załącznik nr 1 do ZFŚS 2018/ do Działu Administracji Personalnej pokój nr 12 w terminie do dnia 13.04.2018r.

Biuro czynne jest w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Wzory wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu ZFŚS są dostępne w INTRANECIE w zakładce KADRY / Fundusz Socjalny.

Dochód to nie tylko PIT

Jednocześnie Dział Administracji Personalnej informuje, że w roku 2018 w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmianie uległa definicja dochodu od której uzależniona jest wysokość przysługujących świadczeń socjalnych.

Pod pojęciem dochodu, rozumiemy sumę:

 1. dochodu brutto (wraz ze składkami ZUS) wynikającego z rocznego zeznania podatkowego (za rok poprzedni),
 2. oraz otrzymanych świadczeń (za rok poprzedni), które wpływają na sytuację materialną pracownika (np. 500+, stypendia, zasiłki z pomocy społecznej, alimenty itp.),

 

(Dochód brutto liczymy następująco: np. PIT-37 poz. 66 (dochód) + Poz. 97 (dochód) + pozostałe pobierane świadczenia podzielone przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny na utrzymaniu, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.)

UWAGA

Informujemy, że dochód wskazywany we Wniosku o przyznanie dofinansowania do świadczeń socjalnych zawartych w ZFŚS na rok 2018 powinien uwzględniać już dochód liczony wg nowej definicji, podanej powyżej.  

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Komunikat odnośnie Komisji Kodyfikacyjnej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z komunikatem odnośnie Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy (link)

Komunikat

Oświęcim, 07.02.2018

Komunikat

W nawiązaniu do Porozumienia Płacowego na rok 2018 Pion Personalny informuje, że Pracownicy mogą zgłaszać swoje zapytania na Komisje Odwoławczą dotyczące przedzielonej kwoty podwyżki, w terminie do 16.02.2018r.

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą już podlegały rozpatrzeniu przez Komisje Odwoławczą powołaną na podstawie powyższego Porozumienia.

Pion Personalny

Oferta wycieczek 2018

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami wycieczek do Włoch, Zamościa oraz Zoo i Zamku w Mosznej

 

Oferta Włochy 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Zamość - Roztocze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Zoo i Zamek w Mosznej

 

 

 

 

Komunikat Płacowy

Oświęcim, 08.12.2017

Komunikat

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, Synthos AGRO, Synthos Care oraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 07.12.2017 zakończone zostały negocjacje płacowe na rok 2018.

W ramach podpisanego porozumienie przewidziano:

- wypłatę nagrody specjalnej na święta Bożego Narodzenia 2017 w wysokości 1200 zł brutto oraz nagrody z okazji Świąt Wielkanocnych w wysokości 600 zł.

- podwyżki płac zasadniczych,

- wprowadzenie dopłaty do pobytu dzieci pracowników w żłobku i przedszkolu

- wprowadzenie dodatku za pracę w dni świąteczne,

 

Szczegółowe warunki zawarte zostały w załączonym pliku.

Pion Personalny