Wycieczka na Białoruś z Polan Travel

Prosimy o zapoznanie się z poniższa ofertą wycieczki :

Oferta wycieczki na Białoruś z Polan Travel

 

Porozumienie płacowe

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem -
Porozumienie płacowe w sprawie podwyżek wynagrodzenia

Podwyższenie kwoty pożyczki z MPKZP

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Synthos S.A. informuje, że z dniem 01.01.2017 r. kwota pożyczki zostaje podniesiona do wysokości 15 000 zł.

XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ

Za nami dwudniowy XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, który odbywał się w płockiej Orlen Arenie pod hasłem „Dialog społeczny – droga do normalności”. Był to czas ważnych spotkań, poważnej dyskusji i podsumowań. Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia autorstwa dziennikarzy „Tygodnika Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów „S” poprzedziły posiedzenie Komisji Krajowej, a rozpoczął się od mszy św. sprawowanej w płockim kościele pw. Stanisława Kostki.

Pierwszego dnia wśród delegatów gościli Prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło (omówienie ich wystąpień poniżej), minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, jej zastępca Stanisław Szwed, szefowa resortu edukacji narodowej Anna Zalewska, Państwowy Inspektor Pracy Roman Giedroyć, szefowa Rady Dialogu Społecznego Teresa Bochniarz. Był także m.in. szef IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

W części oficjalnej prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Solidarności i przyjaciołom związku.

Pierwszego dnia przyjęto także apel w sprawie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy i uchwałę dającą Komisji Krajowej zielone światło do przygotowania i przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz ochrony nazwy i znaku Solidarności. A także podziękowano osobom, które pełnią wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejny dzień KZD przeznaczono na dyskusję i głosownia.

Delegaci sprawnie przyjęli przedstawione przez komisję legislacyjną zmiany w statucie zmierzające do jego „odchudzenia” i wyeliminowania sprzecznych ze sobą albo nieprecyzyjnych przepisów. Nie były to zmiany rewolucyjne, lecz dostosowujące do prawa powszechnego.
W dyskusji poruszono kwestię celowości dwutorowych wyborów i kadencyjność. Dyskutowano nad propozycja Regionu Łódzkiego, aby pracodawcy co kwartał przedstawiali związkom zawodowym raport finansowy firmy. W zamyśle pomysłodawców chodziło o to, żeby wyrównać obowiązki stron. Przypomnijmy, że związki zawodowe są ustawowo zobowiązane do przedstawiania pracodawcy informacji o tym ilu liczą członków. Delegaci zdecydowali jednak, że Komisja Skrutacyjna ma się tą kwestią nie zajmować.
Znaczną część debaty zajęła dyskusja o reprezentatywności związków zawodowych.

Przyjęto szereg uchwał m.in. w sprawie zmiany dyrektywy o handlu emisjami. Zmiana ta jest niekorzystna dla Polski. Delegaci wezwali Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych m.in od stażu pracy, ustanowienie prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. "Często pracownicy ze względu na stan zdrowia po tak długim stażu pracy są niedopuszczani przez lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na swoim stanowisku, a jednocześnie ZUS wydaje orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. To powoduje, że pracownicy ci z tak dużym stażem pracy są pozbawieni środków do życia" - czytamy w stanowisku KZD NSZZ "Solidarność". Krajowy Zjazd Delegatów także wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. "Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. Podstawowym zadaniem naszego związku jest obrona miejsc pracy" - czytamy w stanowisku KZD. Brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje uzasadniony protest środowiska oświatowego NSZZ "Solidarność".
Część delegatów domagała się od Komisji Krajowej, by przeciwdziałała sytuacjom, kiedy to organizacja zakładowa samodzielnie rejestruje się w KRS. Sekretarz Komisji Krajowej Ewa Zydorek wyjaśniła, że kwestia ta jest poza jurysdykcją Komisji Krajowej. Prawo jasno stanowi, że organizacje zakładowe rejestrują się w regionach „S”. Dlatego to Zarządy Regionów powinny zgłaszać takie niewłaściwe działanie do odpowiednich organów.
Delegaci wybrali także dwóch nowych członków Komisji Krajowej. Zostali nimi Zdzisław Gadzicki z Regionu Dolny Śląsk oraz Paweł Szpunara z Regionu Rzeszowskiego. /tysol.pl/

Relacja ze spotkania związkowców z prezydentem RP Andrzejem Dudą – czytaj TUTAJ

Premier Beata Szydło do związkowców – relacja TUTAJ

zjazd 10
zjazd 10 zjazd 10
zjazd 7
zjazd 7 zjazd 7
zjazd 5
zjazd 5 zjazd 5
zjazd 4
zjazd 4 zjazd 4
zjazd 2
zjazd 2 zjazd 2
zjazd 1
zjazd 1 zjazd 1
zjazd 9
zjazd 9 zjazd 9
zjazd 3
zjazd 3 zjazd 3
kzd-logo
kzd-logo kzd-logo
zjazd 8
zjazd 8 zjazd 8
zjazd 6
zjazd 6 zjazd 6

Zmiana rozkładu jazdy

  Dział Zakupów Technicznych informuje , iż z dniem 21.11.2016 wprowadza się zmianę rozkładu jazdy

  AUTOBUSU/BUSU  przewożącego pracowników po terenie Synthos. Zmiana została opracowana w oparciu o

  konsultacje z Działem Infrastruktury, SIP, Działem BHP oraz przedstawicielami Związków Zawodowych Synthos.

  Nowy, zmieniony rozkład jazdy, będzie obowiązywał do 31.12.2016.

  Po okresie testowania  zostanie podjęta decyzja o  pozostawieniu nowego rozkładu jazdy lub powrocie

  do poprzednio obowiązującego. 

  O w/w decyzji pracownicy zostaną powiadomieni osobnym komunikatem.

 

  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUS/BUS

              

Obowiązuje od 21.11.2016 do 31.12.2016

 

F-dni robocze  / 1-5 /

Przywóz               I ZMIANA                        II ZMIANA                   III ZMIANA

                              6.30                                  14.35                          22.35

                              6.45                                  14.50                          22.50

                             

Odwóz                  I ZMIANA                        II ZMIANA                   III ZMIANA

                              15.05                                23.03                           7.03

                              15.20                                23.17                           7.20

 

C-soboty, niedziele i święta

Przywóz               I ZMIANA                        II ZMIANA                   III ZMIANA

                              6.30                                  14.35                          22.35

                              6.45                                  14.50                          22.50

Odwóz                  I ZMIANA                        II ZMIANA                   III ZMIANA

                              15.05                                23.02                           7.02

                              15.20                                23.17                           7.17

Zapraszamy na charytatywny mecz!

Już 5 listopada odbędzie się "III Wielki charytatywny mecz hokejowy" na hali lodowej MOSiR przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu.

W tym roku gramy dla Krzysztofa Węgrzyna z Grojca, 18-latka, który urodził się z naczyniakiem jamistym twarzy, języka i wargi dolnej. Potrzebuje prawie 500 tysięcy złotych na operacje, dzięki którym będzie mógł żyć.

Zapraszamy od 15:30 - wstęp za datek wrzucony do puszki

Canon irADVC3320 IP17 D19ZZ 2016 10 27 0216 001 rotated page 001

 

Komunikat

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j., Miejsko-Przemysłowej

Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., oraz Synthos AGRO Sp. z o.o. oraz Organizacje

Związkowe informują, że w dniu 10.10.2015 odbyło się pierwsze spotkanie w

ramach prowadzonych negocjacji dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń na

rok 2017.

W trakcie spotkania omówiono organizacje i terminy kolejnych spotkań oraz zakres

niezbędnych danych potrzebnych do prowadzenia dalszych rozmów.

Kolejne spotkanie w ramach prowadzonych negocjacji wyznaczone zostało na dzień

24.10.2016r.

Komunikat

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j., Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., oraz Synthos AGRO Sp. z o.o. oraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 24.10.2016  odbyło się kolejne spotkanie w ramach prowadzonych negocjacji dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń na rok 2017.

W trakcie spotkania Strony przedstawiły swoje propozycje, które wstępnie przedyskutowano. Następnie postanowiono przed kolejnym spotkaniem dokonać ich analizy i powrócić do stołu negocjacyjnego z nowymi propozycjami w dniu 07.11.2016r.

Zmiana ustawy o delegowaniu

Od niedzieli 18 września firmy delegujące pracowników podlegają nowym obowiązkom. To efekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług weszła w życie 18 czerwca tego roku, ale część jej przepisów obowiązuje pracodawców od niedzieli, 18 września, przypomina interia.pl. Jej przyjęcie było związane z obowiązkiem implementacji odpowiedniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej delegowania pracowników.

 

Ustawa uszczegółowiła zasady delegowania pracowników oraz ustaliła jednolite elementy, które na unijnym szczeblu ułatwiają wspólną interpretację przepisów oraz zapobiegają nadużywaniu i obchodzeniu obowiązujących przepisów. Zobowiązuje ona zagraniczne firmy m.in. do zarejestrowania faktu delegowania pracownika i zapłacenia mu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju oddelegowania. 

 

Eksperci podkreślają, że celem dyrektywy dotyczącej delegowania jest m.in. zapobieżenie długotrwałym oddelegowaniom lub nieprzestrzeganiu warunków delegowania; ujednolicenie praktyki stosowania oddelegowania w UE; doprowadzenie do likwidacji szarej strefy; ograniczenie zjawiska tzw.

dumpingu socjalnego. 

 

Polska jest największym w UE „eksporterem”  pracowników delegowanych. Na niemalże 2 miliony takich osób, co czwarta z nich to obywatel naszego kraju.