Zmiany w Prawie Pracy

Od 1 września najpierw umowa potem praca

25-08-2016

Koniec z syndromem pierwszej dniówki zakłada wchodząca w życie 1 września br. nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą ustnie jej warunki)   pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy. 

- Zmiany dają gwarancję legalnego zatrudnienia, a co się z tym wiąże, bezpieczeństwo i komfort pracy dla pracowników – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Teraz, gdy poprawia się sytuacja na rynku pracy, chcemy dbać nie tylko o jej dostępność, ale i o jakość.

Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin na pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę (zawartej w formie innej niż pisemna) jeszcze nie minął. Wprowadzana zmiana ma zapobiec takim praktykom, a pracownikom pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od początku pracy.

 

Jak było dotychczas?

Zgodnie z obecnymi regulacjami, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy.

 

Jak będzie po zmianach?

Po zmianach pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – to jest od 1 do 30 tys. zł, tylko że łatwiej będzie inspektorom udowodnić nielegalne zatrudnienie.

Co zyska na zmianach pracownik?

Posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna przed dopuszczeniem do pracy ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Jak zmiany wpłyną na skuteczność kontroli PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy zyska bardziej efektywne narzędzie do skutecznej kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników. Kara grzywny pozostanie w niezmienionej wysokości – to jest od 1 do 30 tys. zł, tylko pracodawca nie będzie już mógł się tłumaczyć, że pracownik jest zatrudniony pierwszy dzień.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie od 1 września 2016 r.

Nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie podczas kontroli dochodziło do nadużyć. Osoby nie posiadające umowy wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień. Według informacji PIP w 2014 roku „nielegalne zatrudnienie, polegająca na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych podmiotów”.

Źródło: Aktualności Prawo pracy

Nowe przepisy umowy o pracę

Szef może zaproponować tylko trzy umowy o pracę

Umowa na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące. Okres wypowiedzenia umowy uzależniony jest od długości zatrudnienia.


Od 22 lutego 2016 obowiązuje nowelizacja kodeksu pracy w zakresie zawierania umów na czas określony. Od teraz umowa na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące, a okres jej wypowiedzenia wynosi miesiąc - to najważniejsze zmiany po nowelizacji, ale nie jedyne.

Zgodnie z nowelizacją w kodeksie pracy obowiązują trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony i nieokreślony.

Rzeczona nowelizacja skupia się przede wszystkim na uregulowaniu kwestii dotyczących umów na czas określony. Chodziło o to, by jak najlepiej zabezpieczyć interes pracownika i możliwie jak najbardziej zminimalizować nadużycia, które w zakresie tych umów bardzo często się pojawiały.

Umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 33 miesiące

Dzięki nowelizacji ograniczony został okres w jakim pracować można na podstawie umowy na czas określony. Teraz są to maksymalnie 33 miesiące. Doliczając do tego ewentualne trzy miesiące pracy na podstawie umowy na okres próbny, mamy w sumie trzy lata, po których każda umowa zawarta na czas określony automatycznie przekształcona zostaje w umowę na czas nieokreślony. Warto podkreślić, że liczba umów zawartych między tymi samym stronami nie może być większa niż trzy. Jeśli w ciągu pierwszych 33 miesięcy pracy (lub trzech lat z umową na okres próbny) pojawi się czwarta umowa, zostanie ona automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Ta zmiana oznacza ogromną korzyść dla pracowników i wyklucza stosowanie wieloletnich umów na czas określony.

Miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Kolejna ważna zmiana w tym zakresie dotyczy okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Do tej pory obowiązywała zasada, że taką umowę można wypowiedzieć tylko wtedy, gdy jest zawarta na okres dłuższy niż pół roku, a w jej treści zawarto odpowiednie postanowienia. Okres wypowiedzenia wynosił dwa tygodnie. Wielu pracowników zauważało, że to bardzo krótko, a pracownikowi, który świadczył pracę od niecałego roku, przysługiwał taki sam okres wypowiedzenia, jak pracownikowi, który pracował w firmie od lat.

Teraz okres wypowiedzenia umowy na czas określony uzależniony jest od długości zatrudnienia. Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż pół roku, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Jeśli pracuje przynajmniej pół roku, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Jeśli pracuje co najmniej trzy lata, okres wypowiedzenia to trzy miesiące.

Taka zmiana to zatem kolejny ukłon w stronę zatrudnionych. Daje im większą pewność i stabilizację zatrudnienia.

Umowa na okres próbny sprawdza pracownika

Nowe przepisy jasno określają również zasadność zawierania umowy na okres próbny. Na podstawie takiej umowy pracodawca weryfikuje umiejętności i kompetencje świeżo zatrudnionego pracownika. Do tej pory zdarzało się, że umowa na okres próbny zawierana była wielokrotnie. Teraz ponowne zawarcie umowy tego typu możliwe będzie tylko w dwóch sytuacjach: jeśli ta sama osoba będzie oddelegowana do wykonywania innego typu pracy lub od zawarcia poprzedniej umowy o pracę na tym samym stanowisku upłyną trzy lata. 

Autor: regiopraca.pl

Nowe zasady zawierania umów na czas określony


Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały ograniczania czasowego trwania umowy o pracę na czas określony. W praktyce powodowało to, że pracodawcy zawierali z pracownikami umowy na okresy wieloletnie - nawet na pięć, siedem czy dziesięć lat. Po zmianach w Kodeksie pracy nie będzie to już możliwe.

Maksymalny wymiar umowy na czas określony

Wprowadzono maksymalny 33-miesięczny okres, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Jest to limit obowiązujący przez całą karierę w jednej firmie, nawet jeśli pomiędzy kolejnymi umowami wystąpią długie przerwy.

Oznacza to, że w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów na czas określony, łączny okres zatrudnienia nie powinien przekraczać 33 miesięcy. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczać, że pracownik automatycznie uważany będzie za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Na podstawie terminowych umów o pracę pracownik może być zatrudniony maksymalnie przez 3 lata - 3 miesiące na podstawie umowy o pracę na czas próbny i 33 miesiące na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zmianie uległa również liczba umów o pracę na czas określony, jakie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. Nowe regulacje Kodeksu pracy przewidują maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony.

W przypadku zawarcia z tym samym pracodawcą czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie automatycznie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zmiany w zasadach wypowiadania umów

Nowelizacja objęła również zasady wypowiadania terminowych umów o pracę. Wprowadzono tu dwie istotne zmiany.

- Okres wypowiedzenia takiej umowy jest teraz uzależniony od stażu pracy w firmie - wyjaśnia Tomasz Sancewicz, Senior Associate z departamentu prawa pracy w kancelarii CMS Cameron McKenna. - Będzie on wynosił 2 tygodnie, jeśli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy; miesiąc, gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeśli okres zatrudnienia u danego pracodawcy przekroczy 3 lata. W praktyce okresy wypowiedzenia umów na czas określony zostały zrównane z terminami, jakie do tej pory obowiązywały przy umowach na czas nieokreślony - dodaje ekspert.

Nie są to jednak jedyne zmiany dotyczące umów o pracę na czas określony.

- Od teraz każda nowa umowa na czas określony - bez względu na cel jej zawarcia i okres jej trwania - może być wypowiedziana bez konieczności dodatkowych ustaleń w tym zakresie między pracownikiem a pracodawcą - zwraca uwagę Tomasz Sancewicz. - Poprzednio wypowiedzieć można było jedynie umowę, która była zawarta na dłużej niż 6 miesięcy i strony w umowie wyraźnie wskazały, że podlega ona wypowiedzeniu. Jeżeli obecnie obowiązująca umowa, czyli zawarta przed zmianą przepisów, nie spełnia tych warunków, to nadal nie można jej wypowiedzieć - wyjaśnia.

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony uzależniony będzie od czasu pracy w danej firmie. Każda terminowa umowa o pracę zawarta po 22 lutego 2016 roku będzie mogła zostać wypowiedziana bez konieczności dodatkowych ustaleń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

- Przy wypowiadaniu umów na czas określony nadal nie ma obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenia, jak ma to miejsce przy umowach na czas nieokreślony - komentuje ekspert. 

 

Wyjazd na grzyby

Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” Synthos S.A. i Spółek organizuje w dniach

09 - 10 września br. wyjazd na grzyby do miejscowości Turawa.

Zapewniamy:

- przejazd i ubezpieczenie uczestników

- nocleg

- posiłki tj. obiad w dniu przyjazdu, kolacja przy grillu, śniadanie, obiad w dniu

wyjazdu

- wieczorek integracyjny

i… rozległe lasy - czy pełne grzybów sprawdzimy na miejscu.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 847 – 20 – 15 (sekretariat Związku) lub

847 – 28 – 15 ( przewodniczący).

Zapisy przyjmujemy do 5 września br. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY!

Wycieczki

Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” Synthos S.A. i Spółek z myślą o

swoich członkach, pracownikach Grupy Kapitałowej Synthos oraz ich

rodzinach przygotował 2 oferty wycieczek.

 

Pierwsza to :

TROPIKALNA WYSPA, BERLIN, POCZDAM

w terminie od 28 do 30 października br.

Program 3-dniowej wycieczki obejmuje m.in. całodzienny pobyt na

„Tropikalnej Wyspie” w pobliżu Berlina - największym tropikalnym parku

rozrywki i wypoczynku w Europie, zwiedzanie Berlina ( kolejny dzień) oraz

Poczdamu ( trzeci dzień).

Świadczenia: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w Polsce,

wyżywienie tj. 2 śniadania i 2 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.

Cena wyjazdu dla członków naszego Związku to 470 zł, pełna odpłatność

dla osób spoza Związku – 570 zł.

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalni przewodnicy – płatne

dodatkowo.

 

Druga to:

WROCŁAW i CZESKIE SKALNE MIASTO

w terminie od 30.09. do 01.10. br.

Program 2–dniowej wycieczki obejmuje całodzienne zwiedzanie

Wrocławia, w tym wizytę w Afrykarium, zwiedzanie w Czechach jednego z

najpiękniejszych miast skalnych Europy, a w drodze do Polski Kłodzka ( II

dzień).

Świadczenia: przejazd, 1 nocleg w hotelu, wyżywienie tj. 1 śniadanie, 1

obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie.

Cena wyjazdu dla członków naszego Związku to 225 zł, pełna odpłatność

dla osób spoza Związku – 325 zł.

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalni przewodnicy – płatne

dodatkowo.

 

Prosimy zainteresowanych wycieczkami o wybór jednej z dwóch podanych

propozycji. O tym, gdzie odbędzie się wyjazd, zadecyduje liczba chętnych.

Zapisy przyjmujemy do 12 sierpnia ( piątek) w sekretariacie Związku (

bud. ZSR D-19, II piętro, w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku,

tel. 847 – 20 – 15 lub 847 – 28 – 15 ).

 

Zapraszamy !!!

Nowy statut Kasy Zapomogowo-pożyczkowej

W zakładce "Kasa Zapomogowo-pożyczkowa" dostępny jest nowy Statut Kasy oraz nowe, aktualne druki - wnioski o pożyczkę/zapomogę.

Płaca minimalna: 2000zł

Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2000 zł z obecnych 1850 zł - proponuje rząd.

Płaca minimalna w 2017 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość

1862 zł. Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca br. przyjęła propozycję przewidującą

wzrost o 138 zł wyższy od ustawowego. 

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2000 zł brutto.

Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1

850 zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

„Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, za sytuację finansów i za los polskich

obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku

minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł” – powiedziała Premier Beata Szydło na

konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało pierwotnie rządowi kwotę

1920 zł. Minister Elżbieta Rafalska wyraziła zadowolenie, że Rada Ministrów zaproponowała

jeszcze wyższą kwotę. "Podniesienie minimalnego wynagrodzenia to bardzo dobra

wiadomość dla Polaków" - oceniła.

Taką propozycję rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca br.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy

zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w

porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i

macierzyńskiego.

Komunikat - Dopłaty na rok 2016

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem zawierającym tabele dopłat na rok 2016.

Możliwość założenia konta w PUE

W związku z dużym zainteresowaniem pracowników Dział Personalny wspólnie

ze Związkami Zawodowymi zorganizował w dniu 23.06.2016, od godziny 09:00

do 13;00, w budynku E-119 spotkanie z przedstawicielami ZUS w celu

założenia konta w PUE.

Korzyści z PUE dla ubezpieczonych

Posiadając profil PUE każdy z ubezpieczonych może zasięgnąć cennych

informacji dotyczących:

  • zgłoszonych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i podstawach wymiaru składek, wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę,
  • sprawdzenia historii swojego zatrudnienia,
  • wyliczenia potencjalnej emerytury,
  • rezerwacji wizyty w ZUS,
  • historii zwolnień lekarskich,
  • możliwości korespondencji z ZUS

 

 

                                                                                 Pion Personalny

                                                                                     Związki Zawodowe

Komunikat

Związki Zawodowe działające w Firmie G.K. SYNTHOS informują, że

Zarząd Firmy odpowiedział na wniosek Związków Zawodowych i podjął decyzję

o wypłaceniu dodatkowego jednorazowego świadczenia z okazji „DNIA

CHEMIKA” w wysokości 300 zł brutto, płatne w czerwcu 2016 r.