Komunikat

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j., Miejsko-Przemysłowej

Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., oraz Synthos AGRO Sp. z o.o. oraz Organizacje

Związkowe informują, że w dniu 10.10.2015 odbyło się pierwsze spotkanie w

ramach prowadzonych negocjacji dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń na

rok 2017.

W trakcie spotkania omówiono organizacje i terminy kolejnych spotkań oraz zakres

niezbędnych danych potrzebnych do prowadzenia dalszych rozmów.

Kolejne spotkanie w ramach prowadzonych negocjacji wyznaczone zostało na dzień

24.10.2016r.