Komunikat – porozumienie płacowe 2020

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, Synthos AGRO, Synthos Care oraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 11.12.2019r. zostało podpisane porozumienie płacowe na rok 2020r.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniono co następuje:

W wyniku prowadzonych negocjacji Organizacje Związkowe oraz Pracodawcy w dniu 11.12.2019r. uzgodnili następujące zasady wzrostu wynagrodzeń na rok 2020:

 1. Obszar Produkcji oraz Administracji
 1. W ramach negocjacji płacowych Strony porozumienia wyróżniły dwie grupy pracowników, t.j. pracowników obszaru administracji, pracowników obszaru produkcji
 2. Do obszaru Produkcji zalicza się pracowników:
 • Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.
 • Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. z wyłączeniem pracowników obszaru badań i rozwoju. (stanowiska – Kierownik Działu R&D,Młodszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju, Specjalista ds. Badań i Rozwoju, Technik ds. Badań i Rozwoju) 
 • pracowników Zakładów Produkcyjnych, w Pionie Operacyjnym Synthos AGRO Sp. z o.o.
 • pracowników Wydziału SHE&Q w Synthos S.A.
 1. Do obszaru Administracji zalicza się pracowników:
 • Synthos S.A. z wyłączeniem pracowników Wydziału SHE&Q
 • Synthos Care Sp. z o.o.
 • Synthos AGRO Sp. z o.o.raportujących do Dyrektora Segmentu Biznesu AGRO (pracownicy obszarów sprzedaży, zakupów, rejestracji i marketingu)
 • obszaru badań i rozwoju zatrudnionych w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. (stanowiska – Kierownik Działu R&D,Młodszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju, Specjalista ds. Badań i Rozwoju, Technik ds. Badań i Rozwoju .
 1. Podwyżki płac zasadniczych 
 2. Na wzrost płac zasadniczych w roku 2020 składają się:
  1. podwyżka obligatoryjna w wysokości 200 złbrutto dla każdego Pracownika obszaru produkcji zatrudnionego na dzień 30.11.2019 a jednocześnie pozostającego w zatrudnieniu w dniu 01.01.2020.
  2. podwyżka obligatoryjna w wysokości 100 złbrutto dla każdego Pracownika  obszaru administracji o płacy zasadniczej poniżej 5000 zł brutto, zatrudnionego na dzień 30.11.2019 a jednocześnie pozostającego w zatrudnieniu w dniu 01.01.2020.
 3. Podwyżka płac zasadniczych o której mowa w pkt. 1 nie obejmuje:
 4. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach Dyrektor, Główny Księgowy, Z-ca Dyrektora oraz Zarządów Spółek.
 5. Pracowników w trakcie rozwiązania umowy o pracę tj. za wypowiedzeniem, porozumieniem stron lub w trybie art. 52, 53 KP.
 6. Pracowników na przerwie w zatrudnieniu na dzień 01.01.2020., tj. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, służby wojskowej czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.
 7. Kwota podwyżki obligatoryjnej dla pracowników zatrudnionych na część etatu wyliczana jest proporcjonalnie do wielkości etatu. 
 8. Minimalna płaca zasadnicza pracownikówzatrudnionych na pełnym etacie, pozostających w zatrudnieniu na dzień 01.01.2020., nie będzie mniejsza niż 2800 zł. brutto.
 • Nagrody specjalne

 

 1. Pracodawcy zobowiązują się do wypłacenia nagród specjalnych w łącznej kwocie 1800 zł brutto na uprawnionego pracownika. Nagrody zostaną wypłacone w dwóch terminach.
 • Do 20.12.2019r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019 – 1200 zł bruttona pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 30.11.2019
 • Do 31.03.2020 z okazji Świąt Wielkanocy – 600 zł bruttona pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 20.03.2020.
 1. Nagrody specjalne przysługiwać będą pracownikom następujących Spółek:
 • Synthos S.A.
 • Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. spółka jawna,
 • SYNTHOS CARE Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 • Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia-Ścieków Sp. z o.o.
 • Synthos Agro Sp. z o.o.
 1. Do otrzymania nagrody specjalnej nie są uprawnieni pracownicy:
 1. zatrudnieni na stanowiskach Dyrektor, Główny Księgowy, Z-ca Dyrektora oraz Zarządy Spółek.
 2. w trakcie rozwiązania umowy o pracę na dzień wypłaty nagrody tj. za wypowiedzeniem, porozumieniem stron z inicjatywy Pracownika lub w trybie art. 52 KP.
 3. na przerwie w zatrudnieniu na dzień wypłaty nagrody tj. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, służby wojskowej czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.

Pion Personalny