Nowe przepisy umowy o pracę

Szef może zaproponować tylko trzy umowy o pracę

Umowa na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące. Okres wypowiedzenia umowy uzależniony jest od długości zatrudnienia.


Od 22 lutego 2016 obowiązuje nowelizacja kodeksu pracy w zakresie zawierania umów na czas określony. Od teraz umowa na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące, a okres jej wypowiedzenia wynosi miesiąc – to najważniejsze zmiany po nowelizacji, ale nie jedyne.

Zgodnie z nowelizacją w kodeksie pracy obowiązują trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony i nieokreślony.

Rzeczona nowelizacja skupia się przede wszystkim na uregulowaniu kwestii dotyczących umów na czas określony. Chodziło o to, by jak najlepiej zabezpieczyć interes pracownika i możliwie jak najbardziej zminimalizować nadużycia, które w zakresie tych umów bardzo często się pojawiały.

Umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 33 miesiące

Dzięki nowelizacji ograniczony został okres w jakim pracować można na podstawie umowy na czas określony. Teraz są to maksymalnie 33 miesiące. Doliczając do tego ewentualne trzy miesiące pracy na podstawie umowy na okres próbny, mamy w sumie trzy lata, po których każda umowa zawarta na czas określony automatycznie przekształcona zostaje w umowę na czas nieokreślony. Warto podkreślić, że liczba umów zawartych między tymi samym stronami nie może być większa niż trzy. Jeśli w ciągu pierwszych 33 miesięcy pracy (lub trzech lat z umową na okres próbny) pojawi się czwarta umowa, zostanie ona automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Ta zmiana oznacza ogromną korzyść dla pracowników i wyklucza stosowanie wieloletnich umów na czas określony.

Miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Kolejna ważna zmiana w tym zakresie dotyczy okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Do tej pory obowiązywała zasada, że taką umowę można wypowiedzieć tylko wtedy, gdy jest zawarta na okres dłuższy niż pół roku, a w jej treści zawarto odpowiednie postanowienia. Okres wypowiedzenia wynosił dwa tygodnie. Wielu pracowników zauważało, że to bardzo krótko, a pracownikowi, który świadczył pracę od niecałego roku, przysługiwał taki sam okres wypowiedzenia, jak pracownikowi, który pracował w firmie od lat.

Teraz okres wypowiedzenia umowy na czas określony uzależniony jest od długości zatrudnienia. Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż pół roku, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Jeśli pracuje przynajmniej pół roku, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Jeśli pracuje co najmniej trzy lata, okres wypowiedzenia to trzy miesiące.

Taka zmiana to zatem kolejny ukłon w stronę zatrudnionych. Daje im większą pewność i stabilizację zatrudnienia.

Umowa na okres próbny sprawdza pracownika

Nowe przepisy jasno określają również zasadność zawierania umowy na okres próbny. Na podstawie takiej umowy pracodawca weryfikuje umiejętności i kompetencje świeżo zatrudnionego pracownika. Do tej pory zdarzało się, że umowa na okres próbny zawierana była wielokrotnie. Teraz ponowne zawarcie umowy tego typu możliwe będzie tylko w dwóch sytuacjach: jeśli ta sama osoba będzie oddelegowana do wykonywania innego typu pracy lub od zawarcia poprzedniej umowy o pracę na tym samym stanowisku upłyną trzy lata. 

Autor: regiopraca.pl

Nowe zasady zawierania umów na czas określony


Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały ograniczania czasowego trwania umowy o pracę na czas określony. W praktyce powodowało to, że pracodawcy zawierali z pracownikami umowy na okresy wieloletnie – nawet na pięć, siedem czy dziesięć lat. Po zmianach w Kodeksie pracy nie będzie to już możliwe.

Maksymalny wymiar umowy na czas określony

Wprowadzono maksymalny 33-miesięczny okres, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Jest to limit obowiązujący przez całą karierę w jednej firmie, nawet jeśli pomiędzy kolejnymi umowami wystąpią długie przerwy.

Oznacza to, że w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów na czas określony, łączny okres zatrudnienia nie powinien przekraczać 33 miesięcy. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczać, że pracownik automatycznie uważany będzie za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Na podstawie terminowych umów o pracę pracownik może być zatrudniony maksymalnie przez 3 lata – 3 miesiące na podstawie umowy o pracę na czas próbny i 33 miesiące na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zmianie uległa również liczba umów o pracę na czas określony, jakie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. Nowe regulacje Kodeksu pracy przewidują maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony.

W przypadku zawarcia z tym samym pracodawcą czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie automatycznie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zmiany w zasadach wypowiadania umów

Nowelizacja objęła również zasady wypowiadania terminowych umów o pracę. Wprowadzono tu dwie istotne zmiany.

– Okres wypowiedzenia takiej umowy jest teraz uzależniony od stażu pracy w firmie – wyjaśnia Tomasz Sancewicz, Senior Associate z departamentu prawa pracy w kancelarii CMS Cameron McKenna. – Będzie on wynosił 2 tygodnie, jeśli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy; miesiąc, gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeśli okres zatrudnienia u danego pracodawcy przekroczy 3 lata. W praktyce okresy wypowiedzenia umów na czas określony zostały zrównane z terminami, jakie do tej pory obowiązywały przy umowach na czas nieokreślony – dodaje ekspert.

Nie są to jednak jedyne zmiany dotyczące umów o pracę na czas określony.

– Od teraz każda nowa umowa na czas określony – bez względu na cel jej zawarcia i okres jej trwania – może być wypowiedziana bez konieczności dodatkowych ustaleń w tym zakresie między pracownikiem a pracodawcą – zwraca uwagę Tomasz Sancewicz. – Poprzednio wypowiedzieć można było jedynie umowę, która była zawarta na dłużej niż 6 miesięcy i strony w umowie wyraźnie wskazały, że podlega ona wypowiedzeniu. Jeżeli obecnie obowiązująca umowa, czyli zawarta przed zmianą przepisów, nie spełnia tych warunków, to nadal nie można jej wypowiedzieć – wyjaśnia.

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony uzależniony będzie od czasu pracy w danej firmie. Każda terminowa umowa o pracę zawarta po 22 lutego 2016 roku będzie mogła zostać wypowiedziana bez konieczności dodatkowych ustaleń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

– Przy wypowiadaniu umów na czas określony nadal nie ma obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenia, jak ma to miejsce przy umowach na czas nieokreślony – komentuje ekspert.