Zmiany w Regulaminie Wynagrodzeń

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Synthos Agro oraz MPOŚ w porozumieniu z Organizacjami Związkowymi zatwierdziły zmiany do Regulaminów Wynagrodzeń wprowadzające dodatkowe odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę, rentę lub świadczenia przedemerytalne.

W ten sposób pragniemy docenić pracowników którzy przepracowali wiele lat i przyczynili się do rozwoju Synthos. Jednocześnie odprawa ułatwi pracownikom start na nowym etapie życia.

W związku z powyższym do Regulaminów zostanie wprowadzony poniższy zapis:

Odprawy dla osób odchodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne.

  1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zgodnie z kodeksem pracy.
  2. Ponadto pracownikowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatkowo jednorazowa odprawa pieniężna, zwana dalej „dodatkową odprawą”, na zasadach określonych w ust. 3 – 9.
  3. Dodatkowa odprawa przysługuje pracownikom, którzy przepracowali łącznie w spółkach Grupy Kapitałowej Synthos S.A. oraz ich poprzednikach prawnych 25 i więcej lat. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do otrzymania dodatkowej odprawy wliczają się wszystkie okresy zatrudnienia w Spółkach Grupy Kapitałowej Synthos S.A.
  4. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3 nie wlicza się okresu zatrudnienia u innych pracodawców, w tym również u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów Spółka jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

5. Wysokość dodatkowej odprawy uzależniona jest od stażu pracy i wynosi:

a)  – po 25 latach pracy – 3 x średniej płacy

b)  – po 30 latach pracy – 3,5 x średniej płacy

c)  – po 35 latach pracy – 4,5 x średniej płacy

d)  – po 40 latach pracy – 5,5 x średniej płacy

6. Pracownik, który otrzymał odprawę i dodatkową odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

7. Przez średnią płacę rozumiemy – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym wypłatę dodatkowej odprawy wg. wskazań GUS.

8. Pracownikom uprawnionym do dodatkowej odprawy, a zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota dodatkowej odprawy naliczona będzie proporcjonalnie do czasu zatrudnienia określonego w umowie o pracę.

9. Powyższe zasady wchodzą w życie od dnia 01.01.2023r. mają zastosowanie do pracowników, z którymi po tym terminie zostanie rozwiązana umowa o pracę z przyczyn określonych w ust. 1.

Tomasz Skudlik 

Wydział HR