Negocjacje Płacowe 2022

synthos

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, Synthos AGRO oraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 25.11.2021r. zakończono negocjacje płacowe na rok 2022r.

 

  1. W wyniku prowadzonych negocjacji uzgodniono następujące zasady wzrostu wynagrodzeń na rok 2022:

Podwyżka płac zasadniczych

  1. Do podwyżki płacy zasadniczej uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni na dzień 31.12.2021.
  2. Płace poszczególnych pracowników zostaną podniesione o procent, którego wysokość zależy od poziomu wynagrodzenia pracownika w porównaniu do przyjętej mediany rynkowej na bazie raportu płacowego Firmy HAY. Podstawą porównania jest mediana płacy zasadniczej oraz maksymalnego procentu premii dla konkretnego stanowiska pracy.

podwyzka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Szczegółowe zasady podwyżek:

  • Pracownik może otrzymać podwyżkę płacy zasadniczej w wysokości mniejszej lub większej niż przewiduje to powyższa tabela. Zmiana taka wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony bezpośredniego 

przełożonego oraz kierownika komórki organizacyjnej i podlega akceptacji Prezesa Zarządu Synthos S.A. 

  • Pracownicy o płacy zasadniczej łącznie z przysługującą premią powyżej 15 000 zł brutto znajdujący się w przedziale 100% do 115% mediany lub powyżej 115% mediany nie są uprawnieni do podwyżki na podstawie niniejszego porozumienia. 
  • Minimalna podwyżka wynagrodzenia uprawnionego pracownika nie będzie mniejsza niż 100 zł brutto. 
  • Od 01.01.2022r. miesięczna minimalna płaca zasadnicza pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 3600 zł brutto.

4. Podwyżka płac zasadniczych o której mowa w powyżej, nie obejmuje:

  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach Dyrektor, Główny Księgowy, Z-ca Dyrektora oraz Zarządów Spółek.
  • Pracowników w trakcie rozwiązania umowy o pracę tj. za wypowiedzeniem, porozumieniem stron lub w trybie art. 52, 53 KP.
  • Pracowników na przerwie w zatrudnieniu na dzień 01.01.2022., tj. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, służby wojskowej czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych. 

 

Wydział HR

 

Dodatki Zmianowe

Z dniem 01.01.2022 dodatki zmianowe zostaną podniesione  do poziomu: 

podwyzka 2

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo w trakcie negocjacji uzgodniono: 

 

– podniesienie do 15 zł brutto / godz. wysokości dodatku za prace w dni świąteczne w dniach: 25 grudnia / 26 grudnia / Wielkanoc / Poniedziałek Wielkanocny.

– podniesienie wysokości dodatku za prowadzenie zmiany w zastępstwie Mistrza do poziomu 40 zł / zmiana.